• نقش جوانان آگاه و متعهد در جامعه

    نقش جوانان آگاه و متعهد در جامعه

    جوانان مؤمن باداشتن ایمان راسخ به ذات الهی و انقیاد و فرمان برداری در برابر اوامر، و اجتناب از نواهی الله تعالی، متصف به صفاتی اند که نقش تعیین کننده را در جامعه ایفا می کنند. طاعت و عبادت یک جوان و تمسک او به دین، از آن حیث ارزش بزرگ دارد، که وی در …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons