• حاکمیت خدا از طریق حاکمیت مردم بر مردم

    حاکمیت خدا از طریق حاکمیت مردم بر مردم

    ملتی که خواهان آزادی و سیادت باشد و نخواهد زیر بار زور و ظلم برود، صدای آزادی را سر می دهد. آزادی به معنای برپا داشتن حکومت خدا از طریق حکومت مردم بر مردم است. به تعبیری آزادی به معنای مشروعیت حکومت و اداره ی کشور از جانب خدا و مقبولیت آن از طریق حق انتخاب …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons