Home / ۱۳۹۶ / جدی / ۱۲

Daily Archives: جدی ۱۲, ۱۳۹۶

1- هیچ چیز را بی جواب نگذار

هیچ چیزی را بی جواب نگذار جواب سلام را باسلام بده جواب تشکر را با تواضع جواب کینه را با گذشت جواب بی مهری را با محبت جواب دروغ را با راستی جواب دشمنی را با دوستی جواب خشم را به صبوری جواب سرد را به گرمی جواب نامردی را با مردانگی جواب پشت کار …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons